Vad är Inriktning Språk på det Humanistiska gymnasieprogrammet?

Det humanistiska programmets inriktning Språk erbjuder goda språkkunskaper i betydligt högre grad än någon annan studieväg på gymnasiet. Som Du ser av poängplanen för programmet på sista sidan kan Du studera engelska, flera andra moderna språk, latin (språk och kultur), klassisk grekiska (språk och kultur) och ett ämne om utvecklingen av människans språk. Inriktningen ger möjligheter till fördjupade språkkunskaper som efterfrågas i yrken där insikter i språk, kultur och omvärld är viktiga. En spännande väg till dessa kunskaper har Du i latinet.

  • 60% av orden i engelskan kommer från latinet (eller grekiskan). Den som har kunskap om latinska basord får med sig en nyckel till engelska och romanska språk, jfr t.ex. lat. terra ’jord, land’, eng. terrain, fra. terre, spa. tierra, it. terra, sv. terräng; lat. annus ’år’, eng. annual, fra. année, spa. año, it. anno; lat. quattuor ’fyra’, fra. quatre, spa. cuatro, it. quattro, port. quatro.
  • Genom kännedom om vanliga latinska ord får du större språklig säkerhet: subtrah-era (dra undan), distrah-era (dra åt olika håll), transport-era (bära över), export-era (bära, föra ut), inklud-era (inne-sluta), exklud-era (ute-sluta), ab-dik-era (av-säga sig), revid-era (åter se igenom) etc.
Staffan Lindén "Det är mänskligt att fela."
  • Du lär dig förstå innebörden av ett antal kända citat och sentenser på originalspråket, t.ex. Carpe diem! ”Ta vara på dagen!” Navigare necesse est. ”Att segla är nödvändigt.” Alea iacta est. ”Tärningen är kastad.” Veni, vidi, vici. ”Jag kom, jag såg, jag segrade.” Dum spiro, spero. ”Så länge jag andas, hoppas jag.” Festina lente. ”Skynda långsamt.”
  • Drama, filosofi och talekonst från den västerländska kulturens första skapande period lever ännu i namn och mästerverk som t.ex. Sofokles ’Antigone’. Olika sätt att ordna människans liv och samhälle diskuterades utförligt redan av antikens greker och romare. Vi möter frågor som ”Hur ska jag leva för att leva rätt?” eller ”Vem ska ha makten i samhället?” – problem som varje tids människor måste försöka lösa. Grekisk-romersk dikt och tanke och framförallt mytologi inspirerar fortfarande moderna författare och konstnärer, t.ex. myter som Orfeus och Eurydike, Oidipussagan eller berättelserna om Herakles bedrifter.
  • Byggnadskonsten utvecklades i romarriket: valvslagning och byggandet av akvedukter (aquaeductus ’vattenledning’) var bland mycket annat romerska specialiteter. Den grekisk-romerska arkitekturen har inspirerat den västerländska byggnadskonsten in i våra dagar. Jämför t.ex. Pantheon i Rom med konsertlokalen Eric Ericsonhallen, förut Skeppsholmskyrkan, i Stockholm. En inblick i grekers och romares värld kan göra också en kortare utlandsresa till en stor upplevelse.
  • Med latinkunskap får Du möjlighet att förstå många vetenskapers fackspråk. Latinsk terminologi med inslag av grekiska används i dag inom bl.a. botanik (växtnamn som víola trícolor styvmorsviol, eg. trefärgad viol, sinapis arvensis åkersenap, adonis vernalis våradonis, linnea borealis nordisk linnea, zoologi (t.ex. felis silvestris skogskatt, vildkatt, vespa geting, pica skata), medicin (t.ex. fractura brott på ben, atrophia musculorum muskelförtvining) och juridik (t.ex. álibi annorstädes). Praktiskt taget alla nya tekniska termer går tillbaka till latinska (eller grekiska) ordstammar. Också näringslivets och reklamens språk influeras av latinet, t.ex Domus hus, Semper alltid, Volvo jag rullar, Dux ledare.

Till slut

Den tidigare utbildningsministern Bengt Göransson säger i sin bok Tankar om politik (2012) så här om nyttan och glädjen av gymnasiestudier i klassiska språk:

”Den grundläggande utbildningen i skolan måste vara generell och täcka områden som kan sägas höra hemma i en allmän bildningstradition. Jag gick själv i latingymnasiet, min dröm var att bli latinlärare. Jag läste därför också klassisk grekiska på gymnasiet. Jag läste latin på högskolan. – – – I stället för att bli latinlärare kom jag via sommararbete i resebranschen att ägna mig åt affärsverksamhet i den branschen större delen av mitt arbetsliv. Var därför mina latinstudier bortkastade? Inte alls, jag har aldrig ångrat mitt linjeval och jag har tvärtom ofta haft påtaglig nytta av just latinet. Arbetet med översättningen från latin lärde mig att respektera orden och deras valörer.”

Så här ser poängplanen för Inriktning Språk ut:

Programmet ger behörighet till bl.a. högskoleutbildningar inom Humaniora och Juridik och – med Matematik 2 som Individuellt val – till Psykolog- och Socionomprogrammen.

Gymnasiepoäng

Gymnasiepoäng är ett mått på den beräknade arbetsinsatsen från elevernas sida. För att skapa jämförbara utbildningsförutsättningar i landet är det angeläget att eleverna får lägst 85 lärartimmar om 60 minuter för kurs om 100 poäng * (det slutliga timtalet bestäms utifrån en bedömning av elevernas förmåga att inom kursens ram självständigt bedriva studier; i vissa språk krävs helt naturligt mer än 85 timmar).

*Enligt 16 kap.18 § skollagen (SFS 2010:800) har elever på högskoleförberedande program rätt till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter för hela sin gymnasietid som beräknas motsvara 2500 poäng (< 5 poäng per dag under 100 effektiva veckor). Nämnda antal undervisningstimmar motsvarar 87 % av gymnasietidens totala poängtal, dvs. 87 klocktimmar per 100 gymnasiepoäng.