Ditt latin - En språklig och kulturhistorisk promenad Steg I-IV

’Ditt latin’ är tänkt för den som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även användas vid lärar­ledd under­visning i gymna­sie­skolan eller studieförbunden. Det är fullt möjligt att under studiernas gång kon­centrera sig på vissa avsnitt, medan andra kan läsas mera kursivt. Syftet med anto­login är att erbjuda en språklig, litterär och kulturhistorisk vandring genom årtusenden fram till vår egen tid. Den söker samtidigt besvara frågan: ’Vilken nytta har man egentligen av lite latin…?’

Antologin börjar med mycket enkelt latin. Det språk­liga studiet av klassiskt latin komp­let­­teras med läsning av några välkända romerska författare i svensk över­sätt­ning: Vergilius kärleks­­­­saga om Dido och Aeneas, Catullus intensiva kärleks­lyrik och Horatius reflektions­­­diktning, för att nu nämna några. Prov på senlatinsk litteratur i original finns också med, t.ex. Bayeux­tapeten som med bild och latinsk text berättar om slaget vid Hastings 1066, vidare något ur Carmina Burana. De linnéanska växtnamnens upp­byggnad belyses.

‘Ditt latin’ finns också online: www.dittlatin.se

Kursboken ’Ditt latin’ (ISBN 978-91- 637-7365-5) är även möjlig att studera online på dator och surfplatta. Via länkar på webbens start­sida når elev och lärare kursens fyra delar (Steg I-IV). I första hand är näm­ligen onlinekursen avsedd att användas som traditionellt läromedel med kursboken i pdf-format på webbplatsen. För den som har t.ex. en iPad kan det vara lämpligt att ladda ner pdf-erna och öppna dem i iBooks. Det är också möjligt att läsa dem i en smartphone, t.ex. iPhone, men då måste man förstora dem med jämna mellan­rum.

För att göra materialet lättillgängligt för de studerande har innehållsförteckningen direktlänkar till relevanta avsnitt i kursboken. På samma sätt kan den studerande nå facit via direktlänkar, vilket ger deltagaren en känsla av interaktivitet i kursverksamheten.

För den som vill använda materialet på ett mer avancerat sätt finns också alla latintexter (jämte glosor) tillgängliga under rubriken LATINTEXTER EFTER KATEGORI på startsidans höger­marginal. Varje text har en egen webbadress, som kan kopieras och klistras in i mail eller en utbild­ningsplattform. Texterna är också försedda med metadata och kategoriserade dels efter steg (progression), dels efter grammatiska moment.

Detta innebär i praktiken att läraren kan välja en text som är lagom svår och som illustrerar ett visst moment i grammatiken för ett visst arbetspass eller en viss elev. I det här fallet är latintexterna också möjliga att läsa direkt i mobila enheter utan förstoring, efter­som de anpassar sig till formatet.

Icke-kommersiell kopiering och vidare­distri­bution av detta verk är tillåten, så länge verket förblir oförändrat och Staffan Edmar anges som verkets upphovsman.

Ditt latin - Minigrammatik, alfabetisk ordlista, facit

Detta separata häfte (ISBN 978-91-637-7366-2) är ett nödvändigt komplement till kursboken. Det kan beställas genom bokus.com eller adlibris.com

Latin - alla tiders språk! Introduktion för nyfikna

‘Latin – alla tiders språk! Introduktion för nyfikna’ är tänkt för den som genom studier på egen hand vill veta lite mer om latinet. Boken kan självfallet även användas vid lärarledd undervisning i gymnasiet inom ’Humanistiska programmet’, inom ’Individuellt val’ på de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen eller i olika former av distansundervisning. Boken kan också vara lämplig för studieförbund som vill starta nybörjarundervisning i latin. Facit till uppgifter och latinska texter ingår i boken.

I Etapp 1 av ‘Latin – alla tiders språk!’ möter citat och sentenser som inspirerar till jämförelser med vår egen tid  –  många av dagens frågeställningar var aktuella redan i det antika Rom. Vidare hittar vi två pojkars graffitiskämt på en mur i Pompeji.

I Etapp 2 presenteras några dikter av poeterna Catullus och Horatius, mestadels i över­sättning men också med ett antal rader på originalspråket. Vi går även igenom några latinska räkneord och lånord från dessa. Slutligen återges ett läsestycke på latin som visar hur en skoldag kunde vara för senantikens elever.

I Etapp 3 presenteras fabeln om Vargen och lammet, vars upphovsman vill föra de förtrycktas talan mot de mäktiga i samhället. I denna etapp ingår också delar av den berömda Bayeuxtapeten, som med bild och latinsk text berättar hur Vilhelm Erövraren genom slaget vid Hastings år 1066 intog England. Vi får vidare veta hur Linné byggde upp sina latinska växtnamn och varför läkarna använder terminologiskt latin i sin verksamhet. Få yrkesgrupper använder idag så mycket latin som läkare.

‘Latin – alla tiders språk’ finns också online: www.latinintroduktion.se

Från alfa till Antigone: det klassiska Greklands språk och kultur

Nybörjarkursen i klassisk gre­kiska ’Från alfa till Antigone’ är in­­­de­lad i fyra STEG och tänkt främst för dem som vill studera på egen hand.

De grekiska texter som behandlas i kursen är grekiska ord­språk, enklare meningar för språkinlär­ningen, vidare fabler av Aisopos, utdrag ur Nya testa­mentet (t.ex. Den barm­här­tige sama­riern) och delar av dialogen mellan de två systrarna i inlednings­scenen till Sofokles Antigone. I kursen intro­duceras platser av historisk och kulturell betydelse, t.ex. Aten, Delfi och Olym­pia. Vidare görs översikter av viktigare perioder i Greklands historia under antiken.

I kursboken, som kan bestäl­las via Bokus eller Adlibris, ingår en alfabe­tisk ordlista, en mikro­gram­matik och ett facit till uppgifter och grekiska texter.

‘Från alfa till Antigone’ finns också online: www.alfatillantigone.se

Onlinekursen har en disposition som är något annorlunda är bokens men innehållet är detsamma. Onlinekursen är indelad i tolv etapper. Varje etapp avslutas med slutuppgifter. Den som vill få etappens uppgifter rättade kan skicka in svar för rättelse under adress staffan.edmar@telia.com (avgift 100 kr. per etapp).