Stadgar för Staffan Edmars fond för klassiska språk (2017-09-23)

 1. Staffan Edmars fond för klassiska språk har till syfte att främja utbildning i latin och klassisk grekiska inom skola och folkbildning. Fonden ska förvaltas av Svenska Klassikerförbundet och tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till verksamheter som anges i punkt 4. Ansökan om bidrag ska innefatta projekt­beskrivning samt upplysning om huruvida bidrag sökts från annan finansieringskälla. Ärenden rörande fonden avgörs av en f o n d n ä m n d, som består av förbundets ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreterare. Dess beslut ska protokoll­föras. Staffan Edmar ska beredas tillfälle att yttra sig beträffande fondärenden, såvida ärendena inte är av mindre vikt.
 2. Till en självständig förmögenhet för fonden ska vara avskiljt dels de tillgångar som nu finns i fonden, dels värdepapper och likvida medel som tillförs fonden vid senare tillfällen. Merparten av de tillgångar som tillförs fonden ska vara placerade i värdepapper som bedöms ha hög säkerhet.
 3. Avkastningen av fondens tillgångar får användas endast till kostnader för ändamål som anges i punkt 4. Klassikerförbundet ska särredo­visa fonden. Avkastning som under året inte har disponerats ska tillföras fonden.
 4. Fondens avkastning ska användas för följande ändamål (A – F):
  1. kostnadsersättning vid nyproduktion eller omtryck av läromedel för latin eller klassisk grekiska i skola och folkbildning (t.ex. bok som bygger på print-on-demand-teknik, interaktiv distanskurs med eller utan inslag av rörlig bild, annat läromedel på internet eller i bokform)
  2. resestipendium till en eller två gymnasister, som avser att göra arkeologisk studieresa till Grekland (i första hand med anknytning till verksamhet vid Svenska institutet i Athen) eller till Italien (i första hand med anknytning till verksamhet vid Svenska institutet i Rom)
  3. framställning av informationsmaterial för gymnasister och/eller elever i årskurs 9 beträffande möjligheter att studera klassiska språk i skolan
  4. handledarersättning till den som praktiskt genomför kursverksamhet online eller annan distansundervisning för nybörjare i latin eller klassisk grekiska
  5. kostnader för domäner och webbhotell (f.n. one.com) för Edmars nybörjarkurser i latin (domä­­nen www.dittlatin.se) och i klassisk grekiska (domänen www.alfatillantigone.se). Information om dessa nätkurser ska lämnas på Svenska Klassikerförbundets webbplats och i Classica
  6. kostnader för administration av fonden
 5. Edmar ska under sin livstid ha kvar upphovsrätten till böckerna och nätkurserna ’Ditt latin. En språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV’, respektive ’Från alfa till Antigone’. Det klassiska Greklands språk och kultur’. Efter hans frånfälle blir Svenska Klassikerförbundet verkens rättig­hets­­­­innehavare (Kungliga Biblioteket, e-plikt@kb.se: login edmaredito, lösenord Hk1MFBsE)
 6. Nätkurs, som producerats med finansiellt stöd från fonden, ska vara fritt tillgänglig för alla utan kostnad (open access), om inte fondnämnden beslutat annat.
 7. Information om möjligheten att ansöka om medel från fonden ska årligen lämnas dels i Classica, dels på förbundets webbplats, dels ock på annat sätt när det bedöms lämpligt.
 8. Om Svenska Klassikerförbundet upplöses ska fonden och dess förmögenhet föras över till huvud­man som har förutsättningar att förvalta fonden och verka i dessa stadgars anda. Beslut om ny huvudman i form av annan förening eller nybildad stiftelse med Staffan Edmars namn fattas av förbundsmöte.